Blogia

Qué mengem?

Resum de la onzena sessió del Postgrau del Projecte Xarxa

Resums de les sessions del dia 14 de febrer de 2006

A la sessió de treball de seguiment del projecte cada centre ha estat treballant en el seu projecte. Nosaltres hem estat planificant i preparant les sessions que faran els alumnes amb el moodle, aquesta setmana. També hem creat les contrasenyes que faran servir els alumnes a les seves sessions.

La sessió temàtica d’avui ha girat entorn als aspectes tècnics i didàctics de la pissarra digital.

El Sr Carlos Rivero de l’empresa Audiovisuals Data S.L . ens ha entusiasmat explicant-nos tot el que podem arribar a fer amb una pissarra digital interactiva.

Després, els companys de l’IES Vila Romana ens han fet cinc cèntims de la seva experiència amb la pissarra digital mostrant-nos els molts aspectes positius que han anat trobant-hi. Tot i així, és important remarcar que cal fer-la servir quan millora l’aprenentatge i que no té perquè ser sempre així.

El seu discurs ens ha fet adonar de com aquesta eina canviarà en alguns aspectes el rol docent

Resum de la desena sessió del Postgrau del Projecte Xarxa

Resum de les sessions del dia 7 de febrer de 2006

A la sessió de treball de seguiment del projecte cada centre ha estat treballant en el seu projecte. Nosaltres hem estat fent els últims retocs a les aplicacions creades amb el Moodle i posant a la xarxa els resums de les nostres activitats, tant al postgrau com al centre.

La sessió temàtica ha tingut com a tema central els mitjans audiovisuals. El Sr. Agustí Coromines, productor i realitzador d’audiovisuals i amb una llarga experiència en la creació d’audiovisuals en el mon educatiu ens ha parlat de la “ Comunicació audiovisual a l’escola”, contestant dues preguntes: Per què és necessari introduir la comunicació audiovisual a l’escola? i com s’ha de fer?

La necessitat d’introduir els audiovisuals a l’escola va lligada a la creació de nous entorns dins l’aula i al desenvolupament paral·lel que des de sempre s’ha donat entre l’escola i els nous mitjans dels que disposa la societat.

El creixement exponencial que ha tingut a la societat el coneixement global (xarxa), fa necessaria la integració de nous entorns a l’aula diferents de l’entorn físic: l’entorn mediàtic, el social,.... La comunicació audiovisual permet de manera ràpida i senzilla aquesta integració.

D’altra banda, de la mateixa manera que la creació de la impremta va fer evolucionar l’escola des d’un model basat en el discurs i en la transmissió oral de coneixements a un model on la informació queda fixada en els llibres, ara, la comunicació audiovisual ofereix una nova manera de mediar entre el qui diu i el qui rep la informació. Aquesta nova tecnologia també planteja canvis en el model d’escola. L’escola s’ha d’adaptar a diferents fonts d’informació, a més a més de la tradició oral i els llibres ara cal que s’incorporin a l’escola les fonts d’informació que creen els mitjans audiovisuals.

En quant a la resposta a la pregunta de com s’ha d’introduir la comunicació audiovisual a l’escola cal tenir en compte dos vessants molt diferents d’aquest tipus de comunicació: la lectura i la creació.

Donat que hi ha un gran debat entorn als models que es mostren en els mitjans audiovisuals, cal que des de l’escola es fomenti un esperit crític en la “lectura” d’aquests missatges i com només es pot criticar des del coneixement caldria establir un currículum d’aprenentatge sobre la comunicació audiovisual des dels tres anys fins els setze ja que els materials audiovisuals es “desmunten” quan es veuen d’una manera diferent analitzant també com han estat dissenyats i que pretenien transmetre.

La creació és un altre aspecte molt interessant de la comunicació audiovisual. Es poden crear diversos tipus de missatges audiovisuals. Dos dels que s’adapten millor al mon educatiu són els reportatges documentals i la creació d’històries. La premissa bàsica en tots dos és saber que volem dir.

En el reportatge documental cal seguir diferents fases: recopilació de la informació, organització de la informació obtinguda i elaboració d’un guió i una maqueta. Tot això cal fer-ho tenint en compte que el resultat no pot ser un text il·lustrat.

En la creació d’històries el més important és la creació de personatges. Els aspectes fonamentals en la creació de personatges són : els indicis externs, és a dir el seu aspecte físic ( com va vestit i pentinat, si és alt o baix ........), els indicis interns, és a dir com és el seu mon interior (com reacciona davant les situacions plantejades, quin llenguatge utilitza, si és un heroi o bé un altre tipus de personatge, ....). És bàsic que aquests dos aspectes lliguin (un personatge pentinat amb una cresta no pot fer servir un llenguatge noucentista).

L’altre aspecte fonamental de la creació dels personatges és el paper que juguen en la relació amb els altres. Cal que tinguin contradiccions per què ens hi puguem identificar millor, no poden ser personatges neutres i cal ser molt curosos a l’hora de triar el lloc i el temps en el qual estan situats.

D’altra banda a la història sempre cal plantejar conflictes, no es pot obviar que els grans èxits sempre han estat lligats a estructures narratives molt determinades: contes de fades, narracions històriques, herois, ...... El plantejament i la resolució d’aquests conflictes permeten treballar l’educació en valors d’una manera molt participativa.

Un cop hem conegut una mica millor alguns aspectes teòrics de la comunicació audiovisual a l’escola, el professor Jordi Sedó de l’escola Giroi ens ha explicat la seva experiència.

El projecte “Històries animades” és un treball cooperatiu on els propis nens eduquen a d’altres nens. Aquest projecte consisteix en la creació d’una història fent servir dibuixos animats. Es va dur a terme la primera realització durant el curs 04-05 i aquest curs s’està repetint l’experiència.

Els consells bàsics que cal destacar d’aquesta experiència són la necessitat de demanar col·laboracions externes per a la part tècnica i no perdre mai de vista els objectius didàctics dels nivells en els que treballem, en el cas d’aquest projecte: aprendre a escriure.

El professor Jordi Sedó ens ha transmès molt bé com ha estat d’engrescador per als alumnes el projecte, ja que la introducció dels audiovisuals ha estat un element molt fort de motivació tant per als pioners com per als alumnes actuals que ja han vist el resultat del primer projecte.

Primer informe resum del Projecte Xarxa

Està disponible ja el primer informe dels treballs realitzats en el marc del Projecte Xarxa. Podeu trobar el document detallat de les activitats realitzades i dels documents explicatius fent clic dobre el següent enllaç: informe projecte xarxa

Resum de la novena sessió del Postgrau

Resum de la novena sessió del Postgrau

Resum de la novena sessió del Postgrau

La primera part de la sessió es va dedicar a continuar els treballs de cada institut. A continuació, el representant de Geodata sistemes SL , el Sr. Carlos López  ens va parlar sobre els Sistemes d’Informació Geogràfiques, GIS, que permeten treballar la Cartografia d’una regió , sobretot en temes medioambientals.

En aquests moments, aquesta empresa treballa amb el programa “GeoVisor”, una eina de gestió de mapes cartogràfics connectats a bases de dades. Els SIG’s ajuden a prendre decisions sobre la gestió del territori. Es poden generar diferents capes de informació sobre el mapa i es poden superposar per completar el disseny del territori i les seves característiques. 

Existeixen programes molt complerts i cars com els de l’empresa ARCGIS que monopolitza el mercat de programes cartogràfics o el MiraMon però també es possible trobar-ne amb llicencia GPL com el GvSig que és completament gratuït.

Cal destacar que l’Institut Cartogràfic de Catalunya treballa aquest continguts i ofereix de forma gratuïta arxius amb capes de informació en el camp medioambiental. El servidor de capes SIMA (Servei Interactiu de Mapes Ambientals)  es un servei que s’ofereix a internet per visualitzar aquesta informació.

A partir d’aquesta informació basada amb els GIS s’obté un camp molt ampli que pot ser fàcilment utilitzat per les escoles per treballar aquest continguts amb els alumnes a classe. La utilització cada dia més dels GPS comporten un estudi i treball d’aquestes eines en el món educatiu i en la seva correcta utilització.

Resum de la vuitena sessió del Postgrau

Resum de les sessions del dia 24/1/06
 
A la sessió de treball de seguiment del projecte hem començat a redactar un informe on es descriu el que hem fet fins ara. A més també s’inclou una relació de les activitats d’aprenentatge que ja han fet els alumnes.
 
La sessió temàtica ha tractat de la participació a través de la xarxa, sota el títol “Aprendre en entorns participatius” la professora de Bea Marín ens ha presentat algunes eines informàtiques, que podem integrar fàcilment a un portal del centre escolar. Totes elles faciliten la tasca  de crear comunitats d’aprenentatge entre iguals fomentant la participació i la cooperació entre l’alumnat i professorat.
En general, quan ens decidim per utilitzar una eina d’aquestes hem de tenir en compte que sigui participativa - que permeti fer quants més comentaris millor-, educadora i fàcil d’utilitzar.
 
Durant la sessió s’han comentat  els fòrums, les weblogs, les fotoblogs i els audioblogs.
 
El fòrum és la eina per excel·lència per crear comunitat, es poden obrir debats i és el lloc ideal per expressar idees.
Els fòrums necessiten un bon dinamitzador que tingui en compte:
 
·        Donar la benvinguda als participants i saber qui són.
·        Tenir clar quin és el tema a debatre, aquest es pot presentar com una pregunta, una paradoxa, un problema ,...
·        No posicionar-se sobre el tema, reconduir-lo si cal
·        Escriure el menys possible, però llegir tot el que s’escrigui
·        Determinar les regles dels texts i les de la conducta participativa
·        Finalitzar el fòrum amb una conclusió i penjar-la a la xarxa, tenint cura de posar paraules identificatives (clau) per a que sigui localitzable pels buscadors d’internet
 
Les weblogs són diaris a la xarxa que permeten que els visitants hi facin comentaris. A www.bitacoras.com hem creat una weblog.
Els nostres comentaris i resums sobre les sessions del postgrau estan redactades en el blog del projecte a http://quemengem.blogia.com/
 
Les fotoblogs són diaris de fotografies a la xarxa. Les fotografies admeten comentaris dels visitants. A www.flicker.com hem creat una fotoblog.
 
Les audioblogs són diaris de sons i veu a la xarxa. A www.castpost.com es poden crear audioblogs.
 
A http://iesacumella.xtec.net/pn/documents/Einestic.pdf  es pot trobar pas a pas com es poden crear weblogs, fotoblogs i audioblogs. Aquest document  és el resum de la sessió temàtica que ens ha facilitat Bea Marin.

Resum de la setena sessió del Postgrau del Projecte Xarxa

Resum de la setena sessió del Postgrau del Projecte Xarxa

Resum de la sessió del dia 17 de Gener de 2006

A la sessió de treball de seguiment del projecte cada centre ha estat treballant en el seu projecte.
La sessió temàtica d’avui ha estat dedicada a les “Aplicacions de la imatge digital a l’aula’ i ha estat a càrrec de Jordi Rispa de la FUMH. 

Dins dels principals programes per l’edició de la imatge digital podem trobar: el Photoshop (comercial i de pagament), el Paint Shop Pro (repartit pel Departament d’Ensenyament als instituts) i el Gimp (programa lliure i gratuït).

Un cop vistes les seves principals característiques es vàrem proposar una sèrie de preguntes i temes per part dels assistents:

 • Com canviar la grandària d’una imatge.
 • Quina és la resolució d’una imatge i com afecta a la seva visualització.
 • Quins tipus d’imatge hi ha actualment:  bmp, jpeg, gif, ...
 • Com comprimir les imatges.
 • Què són les capes?
 • Com es pot aclarir una imatge.
 • Com es poden enllaçar imatges per fer-ne una sola.
 • Com treure els ulls vermells?

A continuació es va treballar individualment amb la manipulació de imatges per aconseguir els resultats exposats anteriorment.

LA PISSARRA DIGITAL A L’IES ANTONI CUMELLA

LA PISSARRA DIGITAL A L’IES ANTONI CUMELLA

La pissarra digital és un  sistema tecnològic que consisteix en un ordinador multimèdia connectat a Internet i un videoprojector que projecta a gran tamany sobre una pantalla o paret allò que es veu al monitor de l’ordinador.La seva funcionalitat consisteix a projectar sobre una pantalla situada en un lloc rellevant de l’aula qualsevol mena d’informació procedent de l’ordinador, d’Internet o de qualsevol altre dispositiu analògic o digital connectat al sistema: antena de televisió, videoprojector, càmera de vídeo, etc.

A les aules de classe amb pissarra digital, professors i alumnes tenen permanentment a la seva disposició la possibilitat de visualitzar i comentar de manera col·lectiva tota la informació que poden proporcionar Internet o la televisió i qualsevol altra informació de que disposin en qualsevol format: presentacions multimèdia i documents digitalitzats en disc (apunts, treballs de classe...) , vídeos, documents en paper (que poden capturar amb una simple webcam), etc. Aquesta disponibilitat de qualsevol tipus d’informació i la seva visualització conjunta a l’aula facilita el desenvolupament de treballs cooperatius per part de grups d’estudiants i la presentació pública a tota la classe

A l’IES Antoni Cumella de Granollers disposem d’un sistema d’aquestes característiques. A la Biblioteca del Centre s’ha instal·lat una pissarra digital on es poden impartir classes de qualsevol matèria.Els alumnes de 1r Batxillera Nocturn han realitzat aquesta experiència amb una classe de Matemàtiques de Ciències Socials utilitzant com a programa el Derive , que permet la representació de gràfics matemàtics de forma ràpida i àgil. La classe fou impartida pel professor del Departament de Matemàtiques Xavier Tomàs que inicialment va treballar el concepte de transformacions de funcions (translacions, contraccions i dilatacions) i que aprofitar l’agilitat de la pissarra digital per visualitzar aquestes transformacions d’una forma que resulta impossible de poder realitzar amb la pissarra tradicional.

Sisena sessió del Postgrau del Projecte Xarxa.

Sisena sessió del Postgrau del Projecte Xarxa.

Resums de les sessions del dia 10 de gener de 2006

A la sessió de treball de seguiment del projecte cada centre ha estat treballant en el seu projecte.

La sessió temàtica d’avui ha girat entorn a la pissarra digital.

El Dr. Pere Marquès ens ha donat una visió molt positiva d’aquest enginy i ens ha facilitat l’adreça de la web on trobar tota la informació i els enllaços existents sobre la pissarra digital. El resum de la sessió on a més de parlar de la pissarra digital es va parlar de les TIC en general podem trobar-lo a   

http://dewey.uab.es/pmarques/perfiles.htm

i si es vol concretar sobretot en la pissarra digital:

http://dewey.uab.es/pmarques/pdigital/ca/pissarra.htm

Nosaltres hem valorat sobretot les següents aplicacions didàctiques que té la pissarra digital:

 • Permet compartir amb tots els alumnes d’una classe qualsevol informació, ja sigui de text, gràfics, fotografies, mapes, il·lustracions, esquemes...... per recolzar les explicacions del docent.
 • Amb un teclat inalàmbric es pot convertir en un eina interactiva on, d’una manera ràpida, es permet participar tots els alumnes.
 • Es pot guardar la feina sense acabar per poder continuar en el mateix punt a la propera sessió.
 • Es poden fer servir unitats didàctiques que altres docents han posat a l’abast de tothom a la xarxa.
 • Es poden fer servir els programes d’informàtica educativa més adients per cada assignatura.
 • Altres programes informàtics, no necessàriament pensats per l’ensenyament, es poden fer servir a l’aula com per exemple l’Excel, el Cabri , la calculadora Wiris, els simuladors d’experiències de Física i química ..........
 • Els alumnes poden fer treballs en format multimedia  per ser compartits a l’aula amb els companys i comentats pel professor.
 • Es poden veure a la pisarra digital els treballs fets pels alumnes a la seva llibreta utilitzant una webcam conectada a l’ordinador. Això permet corregir de forma ràpida i col·lectiva els treballs de classe.

Cinquena sessió del postgrau del Projecte Xarxa

Resums de les sessions del dia 13 de desembre de 2005

 

A la sessió de treball de seguiment del projecte cada centre ha estat treballant en el seu projecte. No hem fet cap posada en comú de l’estat de cada projecte ja que no havia variat gaire des de l’últim cop que l’havíem fet.

La sessió temàtica d’avui ha girat entorn al Moodle. Els companys de l’IES Antoni Cumella, Xavier Tomàs i Àngel López ens han fet una primera aproximació en l’ús del moodle i ens han mostrat les possibilitats que té per crear aules virtuals.

 


Quarta sessió del postgrau del Projecte Xarxa

Resums de les sessions del dia 29 de novembre de 2005

 

A la sessió de treball de seguiment del projecte cada centre ha estat treballant en el seu projecte. Hem fet també una posada en comú de l’estat de cada projecte i cada grup a parlat del model al qual s’ajusta el seu projecte.

La sessió temàtica ha tingut com a tema central l’educació de la ciutadania. Sota el títol “ L’educació de la ciutadania: Marc general, diferents enfocaments i diferents experiències” el Dr. Joan Pagès de l’UAB ha assenyalat les raons que avalen l’interès actual per introduir l’educació de la ciutadania a l’escola:

 • El desinterès dels joves per la política i la participació formal.
 • Els múltiples problemes mundials: els moviments extremistes, els moviments migratoris, l’atur, ........
 • L’augment de la violència juvenil i escolar.
 • Diversos problemes polítics no resolts com ara les relacions entre els governants i els ciutadans.
 • L’organització del debat actual sobre l’organització i el currículum escolar.

El principal objectiu de l’educació de la ciutadania consisteix en formar persones conscients dels seus drets i obligacions, compromeses amb la defensa de la democràcia i els drets humans, sensibles i solidàries amb les circumstàncies dels demés i amb l’entorn en què vivim (Xesús R. Jares, 2005: Reflexiones i propuestas. Cuadernos de Pedagogía núm 350, octubre 2005)

El Consell d’Europa l’any 2000 va fer una proposta sobre les competències cognitives, afectives, pragmàtiques i socials que ha de desenvolupar l’educació de la ciutadania. Considerant aquesta proposta els continguts de l’àrea de l’educació de la ciutadania hauria de tenir els següents objectius:

 • Sensibilitzar sobre la importància de la convivència i l’exercici de la ciutadania democràtica.
 • Donar a conèixer les causes i les diferents formes de violència així com les alternatives que existeixen.
 • Donar a conèixer els drets i deures fonamentals de la vida en societat i la seva aplicació pràctica.
 • Fer l’anàlisi històric, filosòfic, jurídic, polític i ètic dels drets de l’home.
 • Donar a conèixer el procés migratori i el procés de construcció d’Europa.

Durant el debat han sorgit diversos temes de discussió.

 1. Quin professorat ha d’impartir aquesta matèria?
 2. Aquesta assignatura es pot convertir en una matèria que només serveix per acabar d’omplir l’horari del professorat?
 3. L’educació de la ciutadania ha de ser una assignatura o ha de ser una matèria que es treballi des de diverses àrees, és a dir, ha de ser un eix transversal?

 

Tercera sessió del Postgrau del projecte Xarxa

Tercera sessió del Postgrau del projecte Xarxa

Resum de les sessions de treball del dia 22-11-05

A la sessió de seguiment dels projectes, s’ha analitzat l’estat de cada projecte des del punt de vista de les potencialitats que té la metodologia d’APS amb l’ajut de les TIC i les dificultats que presenta portar-la a la pràctica.

Resum de les diferents aportacions fetes per cada projecte.

APS
Potencialitats
 • El procés d’aprenentatge el fa l’alumne per ell mateix a mesura que s’avança en el projecte.
 • Els alumnes poden tenir iniciativa pròpia, que els permet anticipar-se als aprenentatges programats.
 • S’afavoreix el contacte dels alumnes amb la resta de la comunitat
 • Recuperació de la memòria històrica de i per la comunitat.
 • Els alumnes esdevenen ciutadans actius. El seu paper pren importància.
 • Es potència el sentiment de pertinença a una comunitat.
 • Vinculació amb el territori/municipi.
 Dificultats
 • Dificultats per coordinar els diversos estaments que intervenen en el projecte.
 • Dificultats per anar difonent la feina feta.
 • Si es valora el producte final, sense tenir en compte la innovació, la inversió d’esforços del docent és molt elevada.
TIC
Potencialitats
 • Es facilita l’ús i l’aprenentatge de les TIC.
 • L’alumne té una motivació afegida pel fet de treballar amb TIC

Dificultats

 • Els professors necessiten aprendre l’ús  d’un programari específic que canvia massa ràpidament.
 • Problemes tècnics amb les instal·lacions i els programes.

A la sessió temàtica “L’Aprenentatge i Servei: Emmarcament del projecte Xarxa en l’APS” , impartida per la professora-coordinadora del projecte Pilar Comes, s’han presentat i analitzat dos documents.

La lectura de l’article “Aprendizaje y servicio solidario: algunos conceptos bàsicos” de la Dra María Nieves Tapia, ens ha permès una reflexió entorn al nostre projecte per tal de constatar  si s’ajusta a les tres premisses que defineixen la metodologia  de l’APS. 

a)      “Està protagonitzat fonamentalment pels estudiants”
b)      “Es proposa atendre solidàriament una necessitat social i sentida per la comunitat (intencionalitat solidària)”
c)      “Està planificat no només per atendre a aquesta necessitat social, sinó per millorar la qualitat dels aprenentatges escolars (intencionalitat pedagògica)”
 
El segon document que hem analitzat “Metodologia dels projectes d’aprenentatge- servei” és un esborrany de les conclusions d’un Seminari d’Aprenentatge i Servei de la Universitat de Barcelona. El document tracta d’explicar les etapes de desenvolupament dels projectes d’APS a l’educació no formal. La idea és analitzar-lo i mirar quines etapes són vàlides i quines es poden millorar o ometre en els projectes aplicats a l’educació formal.

Professors del Projecte Xarxa de l’IES Antoni Cumella de Granollers

Segona Sessió del Postgrau del Projecte Xarxa

El dia 15 de novembre es va inaugurar oficialment el postgrau.


L’acte que va tenir lloc al Centre Tecnològic Universitari de Granollers, va comptar amb la presència de:
El Sr. Joan Badia, Subdirector de Formació del Professorat del Departament d’Educació.
El Sr. Ramon Barlam, Cap de Servei de la Societat del Coneixement de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació.
La Sra Isabel Alcalde , Regidora de processos estratègics i participatius de l’Ajuntament de Granollers, comissionada d’universitats.
El Sr. Josep Ma Lloreda, president de l’empresa KHLLOREDA, en representació de les empreses que donen suport al Projecte xarxa.
La Sra Pilar Comes professora de l’UAB i coordinadora del Postgrau.
I, la Doctora Pilar Benajam i Argimbau que va impartir la lliçó inaugural.

Tots van coincidir en valorar molt positivament el Postgrau entre altres coses per la necessitat de crear nous espais formatius, que facilitin una docència lligada a la recerca i que utilitzin una metodologia més global. Es valorà també la innovació, però no només per la infrastructura (ús de noves tecnologies) sinó també pels continguts, la metodologia i per un factor imprescindible que és la xarxa humana. Es remarcà també que, d’aquesta manera s’aconsegueix crear una virtualitat amb presencialitat per això aquest projecte a nivell comarcal que ha reunit a molt diversos estaments de la societat.

La Dra Pilar Benajam en la lliçó inaugural titulada: “L’educació de la ciutadania en la societat del coneixement”, ens va fer una breu descripció de la Teoria del Coneixement. Aquesta teoria es basa en la idea de que cada persona crea xarxes mentals que li permeten interpretar el món que l’envolta. Això crea móns tancats i subjectius que van evolucionant ja que el procés de comprensió del món es continu. Contínuament el cervell s’autoregula i no ho pot fer independentment del món que l’envolta i al qual observa. La realitat interactua amb l’individu i mitjançant l’assaig i l’error , en el cas dels nens petits, i amb la relació a través del llenguatge amb altres persones, que observen i interactuen en aquest mateix món, es van reordenant les realitats pensades, és a dir, es va aprenent.
El paper de l’escola és reorganitzar les experiències i les vivències dels alumnes, però és imprescindible que aquests vulguin posar les seves xarxes mentals al servei d’aquesta finalitat. Quan això passa s’aprèn.
D’altra banda la ciència és la resposta que la comunitat científica dóna als problemes que la realitat va plantejant, per tant no és del tot objectiva sinó que és un producte social, històric i per tant relatiu. La realitat admet el canvi, el dubte. Per tot això més que ensenyar coneixements , l’escola ha d’ensenyar a aprendre i a seguir aprenent, aquest és l’objectiu en una societat en que hi ha tantes informacions a l’abast de tothom.

La proposta didàctica, per tant, ha de tenir en compte tot el que s’ha dit fins ara i s’ha de basar en tres idees: cada persona aprèn de diversa manera, crea xarxes mentals segons la seva interpretació de la realitat; és important saber que i com pensen tant el professor com l’alumne; ha d’estar basada en la comunicació i la interacció.
La metodologia d’aquesta proposta podria basar-se en cinc passos:

1r Què es vol aprendre?
2n Recerca d’informació
3r Comunicar als altres la informació de manera organitzada.
4t Discutir la informació i argumentar-la
5è Fer una interpretació individual

Amb tot això es pretén avançar en la complexitat del coneixement.

D’altra banda l’escola també ha d’educar en els valors democràtics : Llibertat entesa com a capacitat de pensar, Igualtat com a capacitat de diàleg (només es dialoga amb qui es valora com a igual) i cooperació com a participació en la construcció del coneixement. Però no es pot separar la manera en què aprèn de la formació en valors. No es necessària una formació en valors apart dels altres aprenentatges, la mateixa manera d’aprendre porta implícits aquests valors que cal aprendre. La construcció de la ciutadania no es pot deslligar de la construcció del coneixement.

Primera sessió del Postgrau del Projecte Xarxa

El dia 8 de novembre de 2005 vam iniciar el postgrau en una sessió que va tenir lloc a la seu de la Fundació Martí l’Humà de La Garriga.

Els temes que vam tractar foren:
a) Aspectes organitzatius del postgrau
b) Revisió del treball de coordinació general del projecte Xarxa
c) Comentaris sobre l’article "L’aprenentatge i servei amb suport de les TIC, unes ulleres renovades per al foment de la ciutadania participativa a l’educació formal" sobre APS, escrit per la professora Pilar Comes que apareixerà publicat properament.

a)Després de comentar els aspectes administratius referents a la matrícula, la professora Pilar Comes, coordinadora del postgrau, ens va presentar el calendari i la programació del postgrau.
El programa es desenvoluparà en 19 sessions. Cada sessió constarà de tres parts: la primera es dedicarà a treballar i presentar els avanços en els diferents projectes que es van dissenyar el curs passat. A la segona hi haurà una sessió temàtica on intervindran diferents ponents de camps molts diversos. I,la tercera part es dedicarà a comentar les ponències i extreure’n conclusions.
L’avaluació del postgrau es farà en funció de:
· Els registres de les sessions a la Weblog
· Els registres de les activitats realitzades amb alumnes.
· Els productes finals dels projectes, la memòria i el procés del treball

b) Es van comentar les dificultats amb les que s’ha trobat la Fundació per obtenir i distribuir el material informàtic que se’ns havia adjudicat per desenvolupar els projectes, tot i que estan en vies de solució.
Per altra banda, pel que fa a la difusió del projecte, es compta amb la col·laboració de la Televisió de Granollers i amb la col·laboració de l’Agustí Coromines que, dins del projecte ARIE de recerca en educació, filmarà un vídeo de dues hores de durada aproximadament , on es recollirà tot el material obtingut de les gravacions fetes als diversos projectes.

c)Després de llegir l’article, vam fer algun suggeriment en relació a la concreció dels projectes.

Definició del projecte a l'IES Antoni Cumella

L’IES Antoni Cumella de Granollers hem definit el nostre projecte d’APS entorn de l’educació alimentària i la difusió dels productes alimentaris propis de la comarca del Vallès Oriental.

 • Tractarem de facilitar a les famílies dels nostres alumnes una eina que permeti l’autodiagnòstic de l’alimentació familiar i doni pautes per millorar els hàbits alimentaris.
 • Donarem a conèixer els criteris que s’han d’adoptar per manipular i conservar els aliments així com les necessitats de reciclar els residus que es generen a l’entorn de l’alimentació.
 • Familiaritzarem als alumnes i als professors amb el treball en un entorn virtual d’aprenentatge “Moodle”.
 • Facilitarem a les famílies la comunicació dels treballs realitzats mitjançant un gestor de continguts “PostNuke” i planificarem una pàgina web d’informació alimentària.
 • A banda dels materials didàctics on-line, els propis alumnes prepararan un programa de difusió per les televisions sobre aquests continguts.

 Per dur a terme aquesta tasca contarem amb el material tècnic que ens ha proporcionat la fundació: un servidor de pàgines web i de l’entorn d’aprenentatge, set ordinadors PC , un portàtil i un projector per treballar a l’aula i els materials didàctics elaborats per l’equip de professors del projecte.

Encetem el projecte

Encetem el projecte

Dilluns 18 d'abril 3:30h. a l'IES Cumella. L'equip de 5 professors/res implicats en el projecte Xarxa ens reben a l'aula d'autoaprenentatge de llengües. Ens comuniquen que han començat a treballar en la definició del projecte, tant des del punt de vista dels continguts com de l'entorn tecnològic. Compartim els punts de vista i arribem a algunes conclusions.
1- Treballarem en dos entorns d'aprenentatge: Moodle per facilitar el procés d'ensenyament/aprenentatge en les fases d'exploració, introducció i estructuració (elaborada pel professorat) i una webquest per presentar el treball d'aplicació (elaborada pels alumnes en col·laboració amb el professorat).
2- Caldrà que es resolguin els temes tècnics relacionats amb la proposta d'instal·lació d'un servidor dedicat, així com del maquinari i del software.
Acordem que començaran a concretar l'entorn Moodle a partir d'una primera unitat didàctica i properament enviarem els especialistes necessaris per tal de concretar l'opció tècnica més adequada.
Pilar Comes